al contingut a la navegació Informació de contacte

ORDENANÇA

CONSULTA PUBLICA SOBRE EL TEXT DE L'AVANTPROJECTE DE L'ORDENANÇA HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC DE PRATS I SANSOR

DILLUNS 20 DESEMBRE 2021

Anunci

 

Consulta pública prèvia sobre el projecte D'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

 

Als documents annexes hi trobareu la informació sobre el procés participatiu i un model d’instància per fer les aportacions que corresponguin.

 

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre, per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, les seves opinions i/o aportacions sobre els aspectes plantejats, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Durant el període de consulta pública i fins a l’aprovació definitiva de l’ordenança es suspen l’atorgament de llicències d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets per a la implantació d’habitatges d’ús turístic, inclosa la suspensió de la tramitació de les comunicacions prèvies per a l’establiment d’aquesta activitat definida en els articles del Titol II i Annex 6 del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de Turisme de Catalunya, així com llicències d’edificació, reforma o rehabilitació destinades a acollir habitatges d’ús turístic, i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, durant el període de consulta pública i fins a l’aprovació definitiva de l’ordenança

Fitxers adjunts

Document Actions