al contingut a la navegació Informació de contacte

BONIFICACIONS IMPOST VEHICLES DE TRACCIO MECANICA VEHICLES ZERO I ECO

DILLUNS 04 OCTUBRE 2021

BONIFICACIÓ VEHICLES ELÈCTRICS I HIBRIDS
L’Ajuntament ha aprovat l’aplicació d’una de les bonificacions potestatives establertes en l’article 95.6 del TRLHL, en relació a l’impost de vehicles de tracció mecànica referents a la bonificació en funció de la classe de carburant o les característiques del motor i la seva incidència en el medi ambient, als classificats com a Zero emissions i els classificats com a ECO amb una bonificació del 75% per un termini de 4 anys des de la seva matriculació.

L’apartat de l’article inclòs és el següent:
3. Bonificació en funció de la classe de carburant o les característiques del motor i la seva incidència en el medi ambient.

“Els vehicles, excepte remolcs, classificats com a Zero emissions segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions , gaudiran d’una bonificació de 75% per un termini de 4 anys des de la seva matriculació.
Els vehicles, excepte remolcs, classificats com a ECO segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions , gaudiran d’una bonificació de 75% per un termini de 4 anys des de la seva matriculació.
En cas que es produeixi el meritament de l’impost i no es disposi de la classificació de vehicles amb Zero emissions o ECO per part de la DGT, gaudiran de la bonificació els vehicles que reuneixen qualsevol de les condicions següents.
a-Que siguin vehicles elèctrics
b-Vehicles que utilitzen biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen.
-Que es tracti de vehicles híbrids que utilitzin benzina , amb emissions fins 120 gr/km de C02”

Pel reconeixement del benefici fiscal s’ha de presentar la sol·licitud i la documentació
acreditativa directament al OAGRTL https://ov.oagrtl.cat/810.aspx
o davant l’Ajuntament de Prats i Sansor presencialment o electrònicament
https://pratsisansor.eadministracio.cat/?x=cNp0pbVYw*lQwHZ022Lfm2vVApGGk-
H*XDun7N6EwNDYFOgDXCAtaWftEJR8eAjsNIPKxxEonPFCRSZcrOUmTPPRpKXlu
Wu5vkB8CGtEbQnoEr0NWlUuLhHQShWpegTrm1s*
hjQsKOj8QkaYaN4sL9ODrpLkZLIHck6n16qCZIn3Xi-
5vIE15PMkHdn27FIoEQ4QjoJfvaX5*5QzkFIoQ

Document Actions